W obliczu dynamicznych zmian w prawie dotyczącym ochrony przyrody, szczególnie istotne jest zrozumienie aktualnych przepisów regulujących wycinkę drzew. Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi wymaga od nas nie tylko znajomości prawa, ale również świadomego podejścia do interakcji z przyrodą.

 

Wniosek o zezwolenie na wycinkę – kiedy jest wymagany?

 

Proces zgłaszania chęci usunięcia drzewa rozpoczyna się od formalnego wniosku dostępnego na stronie gov.pl. To zezwolenie na wycinkę drzew jest kluczowe, aby działanie było zgodne z prawem. Wydaje je wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku nieruchomości zarejestrowanych jako zabytki – wojewódzki konserwator zabytków. W 2023 roku wprowadzono istotne udogodnienia – wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Formularze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, a ich wypełnienie wymaga podania szczegółowych danych dotyczących zarówno wnioskodawcy, jak i planowanej wycinki.

 

Nowelizacja przepisów w 2023 roku – co się zmieniło?

 

W styczniu 2023 roku weszły w życie zmiany, które wprowadziły nowe wytyczne dotyczące wnioskowania o zezwolenie na usunięcie drzew. Zmiany te mają na celu uproszczenie i usprawnienie procesu, dając jednocześnie większą kontrolę nad ochroną drzewostanu. Jest to odpowiedź na potrzeby właścicieli nieruchomości, a zarazem środek ochrony przyrodniczej.

 

Usuwanie drzew bez zezwolenia – kiedy jest to możliwe?

 

Istnieją wyjątki od reguły, które pozwalają na usunięcie drzewa bez konieczności uzyskania zezwolenia. Warto jednak pamiętać, że wyjątki te dotyczą określonych gatunków drzew i wymiarów ich pni. Szczegółowy wykaz tych wyjątków jest dostępny w ustawie o ochronie przyrody oraz w towarzyszących jej rozporządzeniach, jak i również poniżej:

  • drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. 
  • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin.
  • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
  • drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych. Ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym;
  • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach;
  • drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
  • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone;
  • drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
  • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

 

Opłaty za wycinkę – kiedy należy je uiścić?

 

W przypadku konieczności zapłaty za usunięcie drzewa, stawki są regulowane przez odpowiednie rozporządzenia. Są one uzależnione od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, jednak w określonych sytuacjach można być zwolnionym z tych opłat, na przykład gdy drzewo usunięte zostanie w ramach działań gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub gdy drzewo stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa.

 

Ochrona okresu lęgowego – zasady i wyjątki

 

Zakaz usuwania drzew podczas okresu lęgowego gatunków chronionych jest jednym z elementów ochrony bioróżnorodności. Zgodnie z przepisami, zakaz ten ma na celu ochronę siedlisk ptaków oraz innych zwierząt korzystających z drzew jako miejsc lęgowych. Mimo to, istnieją okoliczności, kiedy zezwala się na wycinkę w tym okresie, zwłaszcza gdy drzewo może stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia.

Podsumowując, wycinka drzew jest procesem ściśle regulowanym przez prawo, które wymaga od nas świadomości i odpowiedzialności. Warto zawsze sprawdzić aktualne wymogi i wyjątki przed podjęciem działań, które mogłyby naruszać obowiązujące regulacje. Zmiany wprowadzone w 2023 roku mają na celu ułatwienie zarządzania tym procesem, ale również podkreślenie znaczenia ochrony przyrodniczej w naszym otoczeniu.

Ostatnio na blogu: