Wielu właścicieli nieruchomości zastanawia się, jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia. Problem ten jest o tyle istotny, że niezgodne z prawem usunięcie drzewa może wiązać się z poważnymi reperkusjami. W skrajnych przypadkach może to być nawet kara 5 lat pozbawienia wolności. W tym artykule przedstawimy przybliżone koszty wynajęcia pilarza oraz omówimy jakie drzewa można wycinać bez zezwolenia. Pamiętaj, że pielęgnacja drzew jest istotna i powinniśmy unikać wycinki drzew za którą nie przemawiają żadne argumenty.

Kiedy można wycinać drzewa?

Przed przejściem do kwestii, jakie drzewa można wycinać bez pozwolenia, warto wspomnieć o tym, kiedy można to robić. Otóż, ze względu na okres lęgowy ptaków, wycinka drzew jest zabroniona od 1 marca do 15 października. Dlatego właściwym okresem na taką działalność są miesiące jesienno-zimowe. Należy również wziąć pod uwagę reżim prawny Obszarów Natura 2000, szczególnie jeśli na danym obszarze występują bieliki i wróble. Okres lęgowy tych ptaków rozpoczyna się już w styczniu i lutym. Natomiast działalność człowieka na obszarach ochrony ptaków i ich siedlisk nie może w żadnym stopniu, negatywnie oddziaływać na ich obszary lęgowe.

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia? Przepisy 2023

Zgodnie z artykułem 83 ust. pkt 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może mieć miejsce po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Oczywiście są wyjątki od tej reguły. Czasami lepszym rozwiązaniem od wycinki może okazać się skracanie drzew Bydgoszcz.

Do jakiej średnicy można wyciąć drzewa bez zezwolenia?

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce w 2023 roku, bez zezwolenia można wyciąć:

  • Topole, wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty – o obwodzie pnia do 80 cm.
  • Kasztanowce, robinie akacjowe, platany – o obwodzie pnia do 65 cm.
  • Pozostałe gatunki drzew – o obwodzie pnia do 50 cm.

Obwód pnia mierzy się 5 cm nad poziomem gruntu.

Jakie drzewa można wycinać bez pozwolenia?

  • Drzewa lub krzewy obcych gatunków, np. bożodrzew gruczołowaty, pod pewnymi warunkami.
  • Drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
  • Krzewy na terenach ozdobnych.
  • Drzewa i krzewy owocowe (z pewnymi wyjątkami).
  • Drzewa lub krzewy, które uległy zniszczeniu przez siły natury, ale tylko po weryfikacji przez właściwy organ.

Kiedy i jak zgłosić zamiar wycinki?

Jeśli obwód pnia drzewa przekracza określone wartości, konieczne jest zgłoszenie zamiaru wycinki. Dokumenty składa się do odpowiedniego urzędu gminy, który ma 21 dni na wykonanie oględzin i 14 dni na wydanie decyzji. W zgłoszeniu powinny znaleźć się takie informacje jak imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości i lokalizacja drzew. Obowiązkowy jest także rysunek lub mapa określającą usytuowanie drzewa na wskazanej nieruchomości. Wniosek jest ujednolicony w całej Polsce i można go składać w formie elektronicznej. Stosowny wniosek mogą złożyć właściciele i zarządcy posesji na których znajdują się drzewca. Takie uprawnienia posiadają również najemcy oraz dzierżawcy wymienionych terenów. Z konieczności składania wniosku są zwolnione niektóre podmioty, które interesuje cięcie techniczne Bydgoszcz.

Wycinka drzewa bez pozwolenia – kary

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem, zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody. Tym samym czyn spełniający znamiona opisane w wymienionym artykule podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto, jeśli zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym będzie znacznych rozmiarów lub też szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą mieć przepisy art. 181 Kodeksu karnego przewidujące karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Ile kosztuje wynajęcie pilarza?

Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów określa Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Stawkę oblicza się poprzez przemnożenie liczby cm w obwodzie pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm przez ustaloną stawkę opłaty. Rozporządzenie przewiduje 5 stawek przypisanych do poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Ponadto koszt wynajęcia pilarza uzależniony jest także od innych czynników, takich jak: wielkość i rodzaj drzewa, lokalizacja oraz zakres dodatkowych usług, jak np. usuwanie korzeni czy wywóz drewna. Wycinka drzew Bydgoszcz może kosztować od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Podsumowanie: jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia?

Znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie drzewa można wycinać bez pozwolenia, jest kluczowe dla każdego właściciela nieruchomości na której znajdują się drzewa. Pamiętaj, że omówione zasady i przepisy obowiązują nie tylko w kontekście poszczególnych gatunków, ale także w kontekście okresu czasu, w którym można przeprowadzać wycinkę. Jeśli masz dodatkowe pytania to powinieneś skonsultować się z arborystą lub prawnikiem specjalizującym się w prawie ochrony środowiska lub prawie ochrony przyrody.

Ostatnio na blogu: